Informacje na temat obszaru działalności Turango Coaching and Training znajdziesz tutaj: obszar działalności

 

Anna Pędzieszczak  Owczarczyk –        Psycholog, Trener, Coach, Psychoterapeuta                               

Mam ponad 17 letnie doświadczenie we wdrażaniu projektów rozwojowych w międzynarodowych organizacjach (m.in. na stanowisku Kierownika HR, Kierownika ds. Nauki i Rozwoju, Coacha, Trenera wewnętrznego).

Od 2015 roku prowadzę własną firmę – Turango Coaching and Training, gdzie m.in. współpracuję z klientami w zakresie wzmacniania kompetencji liderskich, komunikacyjnych, sprzedażowych, budowania zespołów, wdrażania strategii angażowania i rozwijania pracowników, a także profilaktyki wypalenia zawodowego, osobistej efektywności, rozwijania pewności siebie.

Prowadzę superwizje dla kierowników dotyczące ich kompetencji przywódczych oraz indywidualne procesy coachingowe. Moi Klienci wiedzą, w jaki sposób eliminować dysfunkcje we współpracy zespołowej, jak unikać toksyn w komunikacji, jak skutecznie delegować zadania, jak etycznie stosować coaching, motywować i rozwijać swoich pracowników, w celu minimalizacji ryzyka rotacji i zapewnienia efektywnej realizacji celów biznesowych. Dodatkowo zyskują większe poczucie własnej sprawczości, określają życiowe priorytety, są skuteczni w oddziaływaniu na swoje otoczenie, działają w zgodzie z własnymi wartościami.

Zrealizowałam ponad 3000 godzin indywidualnych sesji coachingowych oraz 4500 godzin autorskich szkoleń i sesji coachingu grupowego. Szkolę coachów, trenerów, pracowników administracyjnych i naukowych uczelni wyższych, a także działy sprzedaży, marketingu oraz zarządy firm na całym świecie (m.in. realizowałam projekty w RPA, Czechach, Turcji, Szwecji, Niemczech, Holandii, Francji). Uczestnikami moich programów rozwojowych byli m.in. Dyrektorzy Handlowi, Vice Prezydent, Kanclerz i Kierownicy z uczelni wyższej, Regionalni Dyrektorzy Kontrolingu, HR, Marketingu, Logistyki, Kierownicy Działów Obsługi Klienta, Kierownicy Sprzedaży, Kierownicy Działu Finansów, Handlowcy, Kierownicy i Superwisorzy z branży hotelarskiej, Dyrektorzy Banku, Kierownicy Fabryk).

Wdrażam kulturę coachingową w firmach prowadząc programy dla liderów: Akademia Coachingu Sprzedażowego, Akademia Coachingu Liderskiego. Wspieram innych coachów poprzez superwizje, mentor-coachingi. Realizowałam autorskie, akredytowane w International Coaching Federation kursy – „Pogłębione relacje coachingowe”, „Coaching zaawansowany: Intuicja, metafora, emocje, pytania systemowe”, „Psychologia procesów grupowych i coaching zespołów”. Jestem wykładowcą akademickim – nauczałam coachingu, budowania zespołów, umiejętności trenerskich i psychologii przywództwa – m.in. w Szkole Głównej Handlowej i na Collegium Civitas.

Posiadam wyższe wykształcenie psychologiczne (mgr) i ekonomiczne (mgr), ukończyłam liczne akredytowane kursy na temat: coachingu zespołów, coachingu systemowego, Action Learning, Transforming Communication, bycia trenerem sprzedaży, a także 84 godzinny kurs w zakresie terapii tańcem i ruchem – DMT Dance Movement Therapy, roczną szkołę trenera umiejętności społecznych (w Metrum) i studia podyplomowe (Coaching Menedżerski – program certyfikowany przez ICF na Collegium Civitas). W 2015 r. otrzymałam akredytację coachingową na poziomie PCC, nadaną przez International Coaching Federation (ICF). Swoje umiejętności psychoterapeutyczne rozwijam, jako uczestniczka 4,5-letniego Podyplomowego Kursu Psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swój psychoterapeutyczny styl rozwijam w oparciu o inspirację podejściem Carla Rogersa i Irvina Yaloma.

Czas wolny spędzam z rodziną i przyjaciółmi, praktykuję jogę oraz Tai Chi, żegluję, jeżdżę na nartach, tańczę tango, podróżuję i pasjami czytam literaturę psychologiczno – coachingową.

Przykładowe realizowane ostatnio autorskie projekty: czytaj dalej

Kontakt: anna.owczarczyk@turangoct.pl

Z KIM WSPÓŁPRACUJĘ?

 

Karolina Kańkowska –  Trener i Coach

 

Doświadczenie liderskie zdobyłam w dużych organizacjach w branży narzędziowej i kosmetycznej. Posiadam wieloletni staż w pracy zespołowej oraz w budowaniu i zarządzaniu zespołami. Początkowo kierowałam 10-osobowym zespołem, następnie 30-osobowym działem odpowiedzialnym za obsługę klientów oraz procesów O2C (Order-to-Cash) w Europie. Obecnie pełnię rolę menedżera zespołu w firmie COTY odpowiedzialnego za zarządzanie danymi podstawowymi klienta (Master Data) dla regionu Europy Południowej.  Pracę w biznesie skutecznie łączę z rolą coacha i trenera. W ramach swojej organizacji przeprowadziłam: autorskie projekty szkoleniowo-coachingowe; warsztaty dla początkujących menedżerów rozwijające umiejętności zarządzania zespołem, efektywnej komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów zespołowych; projekt „SuperPowers” dla kierowników i ich zespołów w celu budowania efektywności zespołowej, tworzenia misji i wizji zespołu, rozpoznawania wartości oraz eliminacji dysfunkcji zespołowych. Program warsztatów został zrealizowany dla 20 zespołów w firmie COTY.
Ponadto zrealizowałam cykl otwartych warsztatów rozwijających u pracowników umiejętności asertywnej komunikacji oraz zarządzania stresem.

Jestem również współautorką programu budowania kompetencji coachingowych
u menedżerów. W ramach programu przeprowadziłam szkolenia dla menedżerów średniego i wyższego szczebla z prowadzenia rozmów coachingowych, jako użytecznego narzędzia do wsparcia rozwoju pracowników. Prowadziłam również, w polskich oddziałach firmy oraz za granicą, szkolenia korporacyjne z efektywnej komunikacji zespołowej z użyciem narzędzia do badania stylów zachowań DiSC.

Jestem akredytowanym coachem International  Coaching  Federation na poziomie ACC  i trenerem biznesu.  Posiadam 300 godzin praktyki w coachingu indywidualnym i zespołowym. W ramach współpracy z Turango Coaching and Training pełnię rolę coacha i trenera biznesu. W 2014 Ukończyłam studia w Collegium Civitas coaching menedżerski, w 2018 – Studium Trenera Zmiany w szkole coachingu NOVO, a w 2021 – uzyskałam świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku psychologia pozytywna na Uniwersytecie SWPS. Dodatkowo zrealizowałam liczne szkolenia rozwijające warsztat coachingowy: „Coaching zaawansowany-intuicja, metafora, emocje”, „Procesy grupowe i coaching zespołu”, „Trener Zmiany”, „Trener w Biznesie”, „Rozwój postawy coachingowej  – coaching profesjonalny”.

Moją pasją jest aktorstwo, chętnie włączam techniki aktorskie dla zwiększenia efektywności szkoleń i procesów coachigowych.

 

Michał Wdowiak –  Trener i Coach

 

Jestem członkiem International Coaching Federation, akredytowanym coachem na poziomie ACC, edukatorem kadry kierowniczej, certyfikowanym praktykiem narzędzia PRISM Brain Mapping (narzędzie pozwalające lepiej poznać własne preferencje behawioralne). Pracuję na stanowisku Starszego Menedżera Sprzedaży w firmie Jeronimo Martins Polska, gdzie zarządzam dużym zespołem sprzedażowym w rozproszonej strukturze, mając pod sobą w tym momencie 53 placówki sprzedażowe i zespół liczący powyżej 1000 pracowników.

Posiadam ponad 11 letnie doświadczenie biznesowe w różnych rolach menedżerskich. W swojej pracy kładę szczególny akcent na budowanie silnych zespołów sprzedażowych oraz rozwój kompetencji menedżerskich wśród kadry kierowniczej. Przez ten okres zarządzałem bezpośrednio lub wspierałem pośrednio ponad setkę zespołów sprzedażowych. Jestem współautorem cyklu warsztatów z podstaw zarządzania dla kadry kierowniczej niższego szczebla w obszarze 4 kompetencji: zarządzania sobą, delegowania zadań, udzielania informacji zwrotnej, rozwiązywania konfliktów. Prowadzę consulting oraz mentoring dla menedżerów z zakresu przywództwa i zarządzania. Profesjonalnym coachingiem zajmuję się od 3 lat, mam za sobą ponad 120 godzin odbytych szkoleń (ukończyłem studia wyższe na kierunku socjologia ze specjalizacją Coaching i Psychologia Społeczna) i ponad 200 godzin przeprowadzonych sesji coachingowych. Moimi klientami byli przede wszystkim kierownicy i menedżerowie zespołów sprzedażowych. Swoje doświadczenie coacha wykorzystuję w codziennej pracy menedżera stosując narzędzia i techniki coachingowe. Prowadzę przede wszystkim coaching z zakresu przywództwa oraz coaching z klientami chcącymi podnieść swoje kompetencje, wzmocnić motywację i poprawić skuteczność. W efekcie procesów rozwojowych moi klienci „więcej widzą”, „więcej słyszą”, skuteczniej się komunikują, precyzyjniej wypełniają swoją rolę, wzmacniają w sobie odwagę i pewność w pokonywaniu codziennych trudności w życiu biznesowym.

Jestem pasjonatem wysokich standardów przywództwa, miłośnikiem piłki nożnej, ojcem dwóch uroczych dziewczynek, z którymi od nowa poznaję świat.

 

Agata Matuszewicz –  Trener Sprzedaży, Certyfikowany Life Coach Mindavalley (CLC)

 

Od ponad 15 lat zarządzam rozwojem sprzedaży B2B. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w międzynarodowych organizacjach odpowiadając zarówno za budowanie relacji z klientami (Industry, Commercial, HoReCa, czy Healthcare), jak też efektywne zarządzanie zespołami sprzedażowymi. Wzrost znaczenia handlu elektronicznego w ostatnich latach przyniósł nowe możliwości rozwoju nie tylko firmom działającym w tej przestrzeni, ale także dla mnie: tworzyłam i wdrażałam strategie sprzedaży i marketingu e-Commerce dla 2 globalnych marek (w Polsce i CEE). Częste zmiany zakresu odpowiedzialności i kolejne podejmowane przeze mnie wyzwania biznesowe umożliwiły mi zdobycie unikalnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego wspierania klientów instytucjonalnych w osiąganiu ich ambitnych celów i doskonaleniu biznesów. Na swoim koncie mam także wiele godzin przeprowadzonych szkoleń sprzedażowych (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz procesów coachingowych, które doprowadziły do dynamicznego rozwoju kompetencji moich coachee, a w konsekwencji do ich awansów w strukturze firmy.

W ramach wzmacniania własnych kompetencji coachingowych ukończyłam kilkumiesięczny program life coachingu prowadzony przez Mindvalley – największą na świecie firmę zajmującą się rozwojem osobistym. Program ten wyróżnia się unikalną wartością, łączącą zaawansowane techniki coachingowe z istotnymi elementami rozwoju świadomości. Uczestnictwo w nim pozwoliło mi poszerzyć perspektywę i zastosować innowacyjne podejścia do pracy z klientami. Dodatkowo uwzględnienie w programie 6-stopniowej praktyki medytacji według koncepcji Vishena Lakhiani umożliwia integrowację aspektów mentalnych, emocjonalnych i duchowych w procesie coachingowym, co przekłada się na bardziej holistyczne i trwałe efekty. Wierzę głęboko, że dzięki temu jestem w stanie jeszcze skuteczniej niż wcześniej wspierać klientów w osiąganiu ich celów biznesowych i nie tylko.

Jestem absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – tytuł Magistra z fakultetem Marketing oraz studiów podyplomowych z obszaru e-Commerce na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyłam także liczne szkolenia, w tym: Kompleksowe Negocjacje Biznesowe (Ernst&Young), Sales Process & SPIN® Selling Skills (Huthwaite International), program First Line Manager oraz Open Leadership (Integra), HBDI, Profesjonalne prezentacje biznesowe (Presentology), Huthwaite International (Sales Management SPIN® Coaching Skills). Zrealizowałam wiele indywidualnych sesji coachingowych i superwizji, prowadzonych przez profesjonalnych coachów doświadczonych w rozwijaniu talentów w międzynarodowych środowiskach pracy.

Pasjonuje mnie człowiek, nieograniczone możliwości rozwoju naszych zdolności poznawczych, samoleczenia oraz uwolnienia pełnego potencjału. Uwielbiam sport, w tym szczególnie jazdę na rowerze i treningi siłowe. Dbając nie tylko o ciało, ale również o rozwój duchowy, regularnie praktykuję medytację i mindfulness. Z ogromnym zaciekawieniem pochłaniam literaturę odkrywającą przede mną tajniki funkcjonowania ludzkiego umysłu. Ukojenie znajduję w obcowaniu z naturą, najchętniej podczas dalekich podróży i górskich wędrówek.

 

Turango Coaching and Training współpracuje na stałe z 5 trenerami i coachami posiadającym specjalizacje w zakresie: sprzedaży, przywództwa, negocjacji, wystąpień publicznych, badań psychometrycznych, trenerstwa i coachingu. Prowadzimy projekty szkoleniowe i team coachingowe – dla zespołów liczących od 2 do 60 osób. Mamy też doświadczenie we współpracy z HR Biznes Partnerami, Ekspertami ds. Rozwoju, trenerami i coachami wewnętrznymi (zatrudnionymi wewnątrz organizacji) – chętnie realizujemy wspólne projekty oparte o taką współpracę.


 

Co mówią o nas Klienci i Partnerzy we współpracy?

 

„Z pełnym przekonaniem polecamy Panią Annę Pędzieszczak-Owczarczyk, jako rzetelnego i profesjonalnego partnera w zakresie szkoleń dla pracowników średniego i wyższego szczebla, jak również, jako kompetentnego doradcę w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji”,

Tadeusz Brach, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Polski Oddział Instytutu Zarządzania Nieruchomościami IREM ®

 

„Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy i otrzymaliśmy od pracowników wiele pozytywnych opinii na temat sposobu prowadzenia szkoleń. Możemy potwierdzić, iż Anna Pędzieszczak-Owczarczyk posiada wszelkie kompetencje i umiejętności by zasługiwać na miano dobrego coacha”,

Marcin Dąbrowski, Kanclerz Szkoły Głównej Handlowej

 

„Chciałbym gorąco pogratulować Pani Dorocie Jużak oraz Pani Dianie Malinowskiej i Pani Annie Pędzieszczak – Owczarczyk, zaangażowanym w pozyskanie certyfikatu ACSTH ICF. Jest to znaczące podniesienie rangi naszych studiów coachingowych i mam nadzieję, że jest to potwierdzenie tego, że jesteśmy w dalszym ciągu na drodze rozwojowej, jeśli chodzi o tematykę coachingu w Collegium Civitas”,

Stanisław Mocek, Rektor Collegium Civitas

 

“Większość naszej organizacji ma świadomość swoich obszarów rozwojowych. W czasie szkoleń i warsztatów prowadzonych przez Panią Annę pojawiały się jednak różne dodatkowe aspekty, które były kluczowe do rozwiązania i dawało to możliwość przeniesienia całej organizacji na kolejne szczeble współpracy zespołowej i wydajności. Zaangażowanie w rozwój zespołu zarządzającego i elastyczna praca z tym zespołem umożliwiła zwiększenie świadomości managementu. Bez wątpienia mogę powiedzieć, że dzisiaj jesteśmy znacznie lepszą organizacją i praca włożona przez Panią Annę miała tutaj bardzo istotny wpływ.

Z pełną odpowiedzialnością mogę rekomendować Panią Annę do wszelkich działań nastawionych na poprawianie jakości pracy, doskonalenia kultury i zespołowości organizacji oraz w efekcie – do poprawy wyników firmy”

Michał Kuklewski,

VP S&M Region EE&MEA, HMS, Prezes Zarządu

 

“Anna, is one of the best coaches in the field of coaching. I have had several privileges of working alongside Anna in business group environments with my team and as a business development coach. I surpassed my goal achievements and she has supported me in evolving my work development goals. She is thought provoking and encouraged me to challenge my status quo in work life balance during Covid induced Lockdown. Anna receives my highest recommendation for both professional and personal coaching. thank you Anna for supporting me to reach my further potential and for achieving my goals.”

Victoria Searle, Coastal Sales Manager  (South Africa)

 

“I could observe Anna Pędzieszczak – Owczarczyk as she was interacting with the management boards of large organizations and can confirm that she is strongly experienced HR leader in learning and development with robust customer orientation and executive presence. She combines unique set of skills: strong business understanding and up to date knowledge with empathy and respect to others what makes the cooperation with her extremely constructive and efficient”

Agnieszka Kierner, Strategic Consultant Trainer, Executive/Provocative Coach, Company Owner, High Performance Consultants

 

“Anna worked with us as an associate coach at Coaching on Call on 2 major and diverse projects. She delivered virtual coaching to a number of managers to deliver on key objectives. She was a delight to work with, she was very responsive and conscientious. We received nothing but excellent feedback on her coaching relationships and achievements. We are very glad to have Anna as one of our trusted coaches”

Kaaren Brook MSc PCC, Founding Partner and Director, Coaching on Call

 

“Karolina Kańkowska joined COTY Customer Master Data organization a year ago as a Team Manager and in the past year has been the key team player and organizational coach. Karolina showed exceptional  people management skills in her new team. She immediately used her coaching skills to grow and develop others. Within half a year she was already using coaching for total department, not only her cluster. I highly recommend Karolina Kańkowska as an experienced organizational coach and trainer”

Oksana Paige, Supply Chain Director Eastern Europe,

Consumer Beauty Division

 

“Coaching zespołów prowadzony przez Panią Annę charakteryzuje:

  • otwartość na potrzeby organizacji i umiejętność adaptacji do potrzeb firmy i każdej grupy, dzięki czemu za każdym razem mieliśmy poczucie, jakby szkolenia czy warsztaty były ułożone konkretnie dla naszych potrzeb,
  • zaangażowanie i nastawienie na efekty, co umożliwia osiągnięcie założonych celów,
  • doskonałe połączenie znajomości aspektów psychologicznych i biznesowych, dzięki czemu praca może odbywać się na różnych poziomach i ma głęboki wpływ na poszczególnych członków, jak i na całą organizację”

Michał Kuklewski, VP S&M Region EE&MEA, HMS, Prezes Zarządu

 

“I experienced Anna’s coaching skills, when she was on the path to PCC accreditation and can guarantee that Anna operates based on strong relationships and openness, awareness building and asks meaningful coaching questions. Anna builds trust, is a good listener and meets ethical standards of coaching profession”

Agnieszka Kierner, Strategic Consultant Trainer, Executive/Provocative Coach, Company Owner, High Performance Consultants

 

“Od dwudziestu lat jestem nauczycielką. Rok temu myślałam, że zwariuję w pracy. Niestety w tym zawodzie jakakolwiek zmiana podczas roku szkolnego jest bardzo trudna. Zgłosiłam się więc do Karoliny, żeby pomogła mi przetrwać do wakacji. Ustaliłyśmy cele i plan ich realizacji. Karolina wspierała mnie nie tylko podczas sesji, ale również internetowo. Przysyłała mi mejle, w których porządkowała moje dotychczasowe osiągnięcia i wnioski oraz przypominała o bieżących zadaniach. Dostałam narzędzia pozwalające działać skuteczniej i świadomie kontrolować trudne zawodowe sytuacje. Dzięki tej współpracy nie tylko udało mi się przetrwać w szkole, ale również zrozumieć, że ten zawód jest moją pasją. Nie myślę już o odejściu ze szkoły, bo znów odnajduję radość w nauczaniu”

Agnieszka – Nauczycielka

 

“Dla mnie warsztaty Emotional Wellness były odkryciem, jak stres z wroga może stać się sprzymierzeńcem regenerującym nas, abyśmy byli w stanie sprostać wyzwaniom stojącym przed współczesnym człowiekiem, nie tylko kierownikiem.

Ponadto zaskakującym było to, co ciało może zrobić z mózgiem. Dotychczas myślałam, że najważniejsze jest to, co myślę. Spotkanie uświadomiło mi, że „poza”, jaką przyjmie moje ciało, może zdecydować o tym, w jakim kierunku podążą moje myśli; inaczej mówiąc – ciało i to jak stoję, jaką przyjmuję pozycję, determinuje w bardzo dużym stopniu, jak się czuję, kim jestem.

[…] Warto doświadczyć krótkich ćwiczeń, aby uświadomić sobie, jak łatwo jest sięgnąć po rozwiązanie zmniejszające stres, napięcia wewnątrz nas, że praktycznie my sami, jesteśmy tym narzędziem. Poczucie sprawczości rośnie niesamowicie i jeśli ktoś lubi mieć wpływ – a ja lubię – to nic, tylko zacząć od już.

Ćwiczenia sprzyjały autorefleksji, zatrzymywały czas, którego w codziennym życiu mamy tak mało, a przynajmniej tak się nam wydaje. Pozwalały na wyciągnięcie ciekawych wniosków, a z czasem wręcz sprzyjały życiowym odkryciom”

Małgorzata Liniewska – Robaszkiewicz, Sales Manager Institutions & MDSs

 

“In July 2019 Karolina led a coaching session for the whole COTY Planning organization, which covered 250 people. She developed materials for 2 different coaching sessions depending on the maturity of the departments, trained 20 facilitators/volonteers from within our organization, devided organization into sizebale groups, monitored progress and post-session follow-ups. She did and outstanding job engaging all facilitators/volunteers and raising their capability in a short time.

The outcomes of coaching by Karolina are extremely positive outstanding reviews from people and team managers, closer relationships in the team, higher engagement of people, better cooperation, better understanding of team’s strengths and values, improved atmosphere. Overall morale in the teams have improved after the workshop and we see how the whole organization is building stronger cooperation relationships to deliver company goals. Communication is more efficient and teams are more energized”

Oksana Paige, Supply Chain Director Eastern Europe,

Consumer Beauty Division

 

“I recommend Anna’s excellent training competences; she is experienced coach strongly motivated to work on people’s development in business. She dedicates huge efforts to support organisation, she’s self-driven, goal-oriented and hardworking person, not loosing positive spirit in any situation. It was a pleasure to work with Anna”

Grażyna Maciejuk, Finance Director, INSTAC Sp. z o.o.

 

“Spotkania z Karoliną okazały się być bardzo dobrą inwestycją. Przed rozpoczęciem procesu nie miałem zbyt wielkich oczekiwań aczkolwiek bardzo szybko zacząłem obserwować pozytywne zmiany w obszarach nad którymi pracowaliśmy. Cały proces był świetnie skrojony z określonymi założeniami ale co bardzo ważne także dość elastyczny. Karolina także bardzo chętnie dzieliła się swoimi doświadczeniami zawodowymi co uważam za dużą wartość dodaną. Zważywszy na duże doświadczenie Karolina na stanowskiach związanych z zarządzaniem ludźmi. Gorąco polecam pracę z Karoliną – rzeczowo i profesjonalnie ale również z pozytywną energią i entuzjazmem”

Daniel – Finanse

 

“Anię poznałam podczas zajęć w Collegium Civitas na specjalizacji Coaching i Psychologia Społeczna. To bardzo ciepła i empatyczna osoba, zaangażowana w proces zmiany u klienta. Dzięki swej inteligencji emocjonalnej dawała poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Profesjonalizm, wiedza i osobowość czynią z niej Coacha jakiemu bez obaw można zaufać. Bardzo dobrze wspominam naszą współpracę. Polecam serdecznie!”

Monika Flis, Przedstawiciel Regionalny Votum S.A. || DSA Investment S.A.

 

“Brałem udział w dwóch semestralnych kursach realizowanych przez Anię na Collegium Civitas: Trenerstwo i mentoring w biznesie oraz Coaching zespołów. Zajęcia były bardzo ciekawe, prowadzone w profesjonalny sposób. Warsztatowo zorganizowane do perfekcji. Nauczyłem się jak pracować z zespołem, jakie są powtarzalne i spodziewane zachowania członków zespołu i jak sobie z nimi radzić. Uważam, że Ania, jako wykładowca wyróżnia się spokojem, cierpliwością, bardzo dobrym podejściem do studentów. Poprzez liczne pytania oraz otwartą dyskusję można bardzo rozwinąć własne umiejętności oraz wiedzę. Serdecznie polecam!”

Robert Zabłocki, Sales Manager w Videojet Technologies

 

“Rozpoczęłam coaching u Karoliny z zupełnie innym nastawieniem na cel. Karolina podczas naszego pierwszego spotkania zrobiła ze mną świetne ćwiczenie, dzięki któremu wytyczyłyśmy zakres coachingu i przede wszystkim moje potrzeby. Spotykałyśmy się regularnie, Karolina była w bieżącym kontakcie, mobilizowała mnie i wspierała. Jest świetnym coachem – bardzo wrażliwym i skupionym na podopiecznej. Jest profesjonalna i rzeczowa. Mogę polecić – profesjonalizm, dużo mądrych ćwiczeń i świetne poczucie humoru. Karolina – dziękuję”

Daria – Administracja

 

“Poznałam Anię jako wykładowcę na Collegium Civitas – prowadziła zajęcia z coachingu zespołowego i indywidualnego. Z pewnością mogę ją polecić jako osobę kompetentną, działającą zgodnie z kodeksem etycznym ICF. Pomogła mi jak i wielu moim znajomym. Dzięki Ani dużo zmieniło się w moim życiu na lepsze. Jej wewnętrzny spokój, empatia oraz troska jaką obdarza klienta jest na najwyższym poziomie”

Marta Matuszewska, Key Account Manager w Grupa Pracuj.pl

 

“Serdecznie polecam wykładowcę Collegium Civitas Annę Pędzieszczak – Owczarczyk. Ania wzbudza zaufanie od pierwszego spotkania: świetnie przygotowana i co najważniejsze zawsze zaangażowana, chcąca pomóc. Posiada olbrzymią wiedzę z zakresu psychologii, wszelkich kompetencji miękkich niezbędnych w team coachingu, coachingu indywidualnym oraz w mentoringu”

Justyna Matyjas, Kierownik Sklepu w LPP S.A.

 

„Bardzo polecam spotkania telefoniczne z panią Anią! Pierwszy raz spotkałam się z taką formą wspierania samorozwoju zawodowego i osobistego. Na początku byłam sceptyczna z uwagi na brak kontaktu twarzą w twarz. Moje uprzedzenia były niepotrzebne. Taka forma kontaktu okazała się strzałem w dziesiątkę. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że pani Ania jest osobą bardzo ciepłą, rozumiejąca potrzeby szkolonego, zadaje bardzo trafne nakierowujące pytania. Potrafi tak pokierować rozmową, że wiele rzeczy, na które wcześniej nie zwracałam uwagi stały się kluczem do rozwiązania problemów. Bardzo dziękuję pani Ani za zmianę mojego podejścia do rozwoju osobistego, uświadomiła mi, że najwięcej zależy ode mnie a nie od środowiska, w którym funkcjonuje. Polecam serdecznie! Być może uda mi się jeszcze skorzystać z jej pomocy :)”

Justyna – Kierownik zmiany ds. księgowości

 

“Ania prowadziła zajęcia na uczelni Collegium Civitas „Psychologia przywództwa i zarządzanie zespołem”, na których miałyśmy okazję się poznać. To nietuzinkowa osoba o nadzwyczajnej sile osobowości przy jednoczesnym spokoju, które doskonale się ze sobą łączą, tworząc harmonię. Od pierwszych zajęć ceniłam w Niej ogromną wiedzą, którą potrafiła przekazywać, równolegle zachowując ciekawość i przestrzeni na to, co wnosi grupa i poszczególny jej członek. Ania to połącznie wiedzy, umiejętności i doświadczenia, od której chce się uczyć i przy której chce się wzrastać. To autorytet moralny, ponieważ w całym dobrodziejstwie mądrości i inteligencji emocjonalnej, które posiada, stawiała na piedestale człowieka i jego potrzeby. Dzięki swojej ciekawości umiała doskonale za nim podążać, stawiając bardzo trafne pytania, skłaniające do refleksji nad sobą. To championka przywództwa- osoba wrażliwa i empatyczna, a jednocześnie logiczna i pewna siebie- doskonały psycholog organizacji. Ania to osoba, którą na pewno chcesz poznać budując zespoły i organizacje nastawione na rozwój, pasje i mądre zarządzanie kapitałem ludzkim.”

Patrycja Dańków, Artystka-Malarka, Socjolog, Coach, Animatorka Kultury

Więcej opinii można znaleźć na Linkedin: https://www.linkedin.com/in/anna-pedzieszczak-owczarczyk/